SuomiTan  =  finsk og dansk ordbog

 med analyse

/ Finnish and Danish dictionary

 with word analysis

 

Billede 025  (English text below)

 

Program SuomiTan er en elektronisk udgave af Suomi-Tanska-Suomi taskusanakirja (”Finsk-Dansk-Finsk lommeordbog”) ved Sirkka Kromann, WSOY 1991 og Sanoma Pro 2007. Programmet kører på en pc med Windows 98 eller alt nyere. Man kan overføre (downloade) det frit her fra hjemmesiden, se nedenfor.

 

SuomiTan kan også finde det givne finske eller danske ords betydningsbærende dele. Det kan genkende alle de regelmæssige finske afledningsmorfemer og nogle få finske bøjningsendelser, i alt ca. 150 morfemer. Samt de danske bøjningsendelser og almindelige afledningsmorfemer.

 

Den finsk-danske del af ordbogen er suppleret sådan at den indeholder alle de godt 100.000 opslagsord (trykt med fed) i Kielitoimiston sanakirja fra 2012. Kun ca. 1/5 af disse ord er i Sirkkas ordbog, men ved analyse kan programmet tit genkende det givne ords bestanddele, og så kan man regne ud (med større eller mindre sikkerhed) hvad det betyder. (Man kan slå op i den seneste version af den store ordbog på hjemmesiden www.kielitoimistonsanakirja.fi.)

 

Jeg har også tilføjet navnene (finsk, latin og dansk) på godt 1000 karplanter i Finlands og Sverige/Danmarks natur.

 

Afledninger er normalt tilføjet efter deres stamme og ordsammensætninger efter deres første del (= ord), så den finsk-danske ordbog kan siges at være en kortlægning af det centrale finske ordforråd. De godt 100.000 ord er grupperet i knap 30.000 artikler som hver begynder med en stamme.

 

Programmet kører som sagt på en pc med Windows 98 eller alt nyere, inklusive Windows 10. Hvis du peger på Suomi og klikker på venstre museknap, kan du vælge at gemme en komprimeret fil Suomi.exe i mappen Overførsler (normalt). Når du senere kører den komprimerede fil (’extract’), dannes der en mappe SuomiTan med programmet og ordbøgerne. (Du får kraftige advarsler, men her er ingen skadelige filer eller reklamer.) Åbn dernæst mappen SuomiTan, peg på programmets ikon, klik på højre museknap og send en genvej ud på Skrivebordet.

 

Når programmet kører, er der øverst en bjælke med et antal trykknapper på skærmen. En af de sidste er [Vejledning]. Vejledningsfilerne Kørsel og Ordsammensætninger kan fås frem med et klik her.

 

Et lignende grønlandsk (eskimoisk) program kan overføres fra hjemmesiden groenord.dk.

 

 

SuomiTan is an electronic version of the Finnish and Danish pocket dictionary (”Suomi-Tanska-Suomi taskusanakirja”) by Sirkka Kroman, WSOY 1991 and Sanoma Pro 2007. The programme runs on a PC with Windows 98 or any later. It can be downloaded freely from the present web site, see below.

 

SuomiTan can also analyse the given Finnish or Danish word in meaningful parts (morphemes). The programme will recognise all the regular Finnish derivational morphemes and a few Finnish inflexions, about 150 different morphemes. And also the Danish inflexions and regular derivational morphemes.

 

The Finnish-Danish part of the dictionary has been supplemented so that it contains all the more than 100.000 entry words in the printed Kielitoimiston sanakirja from 2012. Its most recent version is accessible on www.kielitoimistonsanakirja.fi. The names (Finnish, Latin and Danish) of more than 1000 vascular plants in the Finnish and Swedish/Danish nature have also been added.

 

Finnish derivations are in most cases added after their stem here, and Finnish compounds (yhdyssanat) are added after their first part (= word). In this way the more than 100.000 Finnish entry words have been grouped in nearly 30.000 articles. The dictionary is a mapping of the central Finnish vocabulary, and the programme offers to guide you through it.

 

The smaller dictionary contains only about 20.000 entry words in each language, but the facility for analysis will help you to understand much more.

 

As said above, SuomiTan runs on a PC with Windows 98 or any later version, including Windows 10. If you point at Suomi and click the left mouse button, the system will offer to save a compressed file Suomi.exe in the folder Downloads (usually). When you later insist on running the compressed file (‘extract’), a folder SuomiTan with the programme and the dictionaries will be formed. (You have to insist, but no harmful files or ads are  included.) Finally open the folder SuomiTan, point at the programme icon, click the right mouse button and export a short cut out on your desktop.

 

When the programme is running, there is a topmost bar with a number of push-buttons on the screen. One of the last is [Guide]. The guide files How to use the programme and Compounds can be opened with a click here.

 

A similar Greenlandic (Eskimo) programme can be downloaded from the web site groenord.dk.

 

 

Henrik Vagn Aagesen

 

henrik@groenord.dk

 

Updated 29.04.2020