SuomiTan  =  finsk og dansk ordbog

 med analyse

/ Finnish and Danish dictionary

 with word analysis

 

Billede 025  (English text below)

 

Program SuomiTan er en elektronisk udgave af Suomi-Tanska-Suomi taskusanakirja (”Finsk-Dansk-Finsk lommeordbog”) ved Sirkka Kromann, WSOY 1991 og Sanoma Pro 2007. Programmet kører på en pc med Windows 98 eller alt nyere, inklusive Windows 10. Man kan overføre (downloade) det frit her fra hjemmesiden, se nedenfor.

 

SuomiTan kan også finde det givne finske eller danske ords betydningsbærende dele. Det kan genkende alle de regelmæssige finske afledningsmorfemer og nogle få finske bøjningsendelser, i alt ca. 150 morfemer. Samt de danske bøjningsendelser og almindelige afledningsmorfemer.

 

Den finsk-danske del af ordbogen er suppleret sådan at den indeholder alle de godt 100.000 opslagsord (trykt med fed) i Kielitoimiston sanakirja fra 2012. Kun ca. 1/5 af disse ord står i lommeordbogen, men ved analyse kan programmet tit genkende det givne ords bestanddele, og så kan man regne ud (med større eller mindre sikkerhed) hvad det betyder. (Man kan slå op i den seneste version af den store ordbog på hjemmesiden www.kielitoimistonsanakirja.fi.)

 

Jeg har også tilføjet navnene (finsk, latin og dansk) på 1.250 karplanter i Finlands og Sverige/Danmarks natur.

 

De godt 100.000 finske opslagsord er grupperet i knap 29.000 artikler. Hver artikel begynder med et grundord eller i nogle tilfælde med et præfiks. Efter grundordet kommer 1. eventuelle afledninger af det, og 2. eventuelle sammensætninger med et andet grundord. (Efter et præfiks kommer kun sammensætninger.) Grundord kan også være afledt eller sammensat. Hver artikel indeholder normalt højst ét af lommeordbogens opslagsord som ikke er sammensætning.

 

Den udvidede finske ordbog kan siges at være en kortlægning af det centrale finske ordforråd, og programmet viser vej igennem det.

 

Hvis du peger på Suomi, kan du vælge at gemme en komprimeret fil Suomi.exe i mappen Overførsler (normalt). Når du senere kører den komprimerede fil (’extract’), dannes der en mappe SuomiTan med programmet og ordbøgerne. (Du får muligvis kraftige advarsler, men her er ingen skadelige filer eller reklamer.) Åbn dernæst mappen SuomiTan, peg på programmets ikon, klik på højre museknap og send en genvej ud på Skrivebordet.

 

Når programmet kører, er der øverst på skærmen en bjælke med et antal trykknapper. En af de sidste er [vejledning]. Vejledningsfilen Kørsel kan fås frem med et klik her.

 

Et lignende grønlandsk (eskimoisk) program kan overføres fra hjemmesiden groenord.dk.

 

 

SuomiTan is an electronic version of the Finnish and Danish pocket dictionary (”Suomi-Tanska-Suomi taskusanakirja”) by Sirkka Kroman, WSOY 1991 and Sanoma Pro 2007. The programme runs on a PC with Windows 98 or any later version, including Windows 10. It may be downloaded freely from the present web site, see below.

 

SuomiTan can also analyse the given Finnish or Danish word in meaningful parts (morphemes). The programme will recognise all the regular Finnish derivational morphemes and a few Finnish inflexions, about 150 different morphemes. And also the Danish inflexions and regular derivational morphemes.

 

The Finnish-Danish part of the dictionary has been supplemented so that it contains all the more than 100.000 entry words in the printed Kielitoimiston sanakirja from 2012. (The most recent version of this dictionary is accessible on www.kielitoimistonsanakirja.fi.) The names (Finnish, Latin and Danish) of 1.250 vascular plants in the Finnish and Swedish/Danish nature have also been added.

 

The pocket dictionary contains only about 20.000 entry words in each language, but the facility for analysis will help (Danish or Finnish users) to understand much more.

 

The more than 100.000 Finnish entry words are grouped in nearly 29.000 articles. Each article begins with a basic word or (in some cases) with a prefix. Next may come 1. a number of derivations, and 2. a number of compounds (yhdyssanat) of the basic word with another. (Prefixes are followed by compounds only.) The basic word may itself be a derivation or compound. An article may contain many compounds, but rarely more than one of the words from the pocket dictionary which are not compounds.

 

This dictionary is a mapping of the central Finnish vocabulary, and the programme offers to guide you through it.

 

If you point at Suomi, the computer will offer to save a compressed file Suomi.exe in the folder Downloads (usually). When you later insist on running the compressed file (‘extract’), a folder SuomiTan with the programme and the dictionaries will be formed. (You may have to insist, but no harmful files or ads are  included.) Finally open the folder SuomiTan, point at the programme icon, click the right mouse button and export a short cut to your desktop.

 

When the programme is running, there is a topmost bar with a number of push-buttons on the screen. One of the last is [Guide]. The guide file How to use the programme can be opened with a click here.

 

A similar Greenlandic (Eskimo) programme can be downloaded from the web site groenord.dk.

 

 

Henrik Vagn Aagesen

 

henrik@groenord.dk

 

Updated 17.08.2021